skip to Main Content

Bases del sorteig dels xecs regal FNAC per valor de 100 €

 

 • La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa un projecte anomenat ENQUESTA A ALUMNES UNIVERSITARIS DE 3R I 4T DE GRAU SOBRE ELS ESTUDIS DE POSTGRAU. Dins d’aquest projecte, ha encarregat a GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L.) la realització d’una investigació de caràcter quantitatiu entre els alumnes universitaris de tercer i quart de grau de diverses universitats de tot l’estat durant el mes d’octubre de 2019. Aquesta investigació consisteix en la realització d’una enquesta online entre els alumnes. Les universitats participants són: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Carlos III de Madrid i Universidad Politécnica de Madrid.
 • D’acord amb la normativa vigent en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants en el projecte que les dades que voluntàriament facilitin durant el mateix es faran servir exclusivament per a aquest projecte i no tindran cap altra finalitat. A més, les dades es tractaran a nivell agregat, per la qual cosa es garanteix l’anonimat i el secret estadístic dels participants. Pel que fa específicament al telèfon mòbil facilitat, aquest serà gestionat exclusivament per GESOP, amb l’única finalitat de de contactar amb els guanyadors del sorteig que s’exposa a continuació, i no serà facilitat a la Fundació Bancària “la Caixa”.
 • D’entre tots els alumnes de cada universitat participant que completin el qüestionari online i hi facilitin el seu número de telèfon mòbil, es realitzarà un sorteig per escollir tres guanyadors que obtindran com a premi un XEC REGAL FNAC per valor de 100 € cadascun. L’organitzadora d’aquest sorteig serà GESOP i la Fundació Bancària “la Caixa” no tindrà cap responsabilitat sobre el mateix.
 • Per participar en el sorteig caldrà ser alumne matriculat de tercer o quart curs de grau a les universitat participants, contestar el qüestionari online de forma completa i anotar en el mateix un telèfon mòbil de contacte. Els premis esmentats no es podran bescanviar en cap cas per un altre ni pel seu valor en metàl·lic.
 • Als efectes anteriors, en el cas dels participants menors d’edat, la seva participació en la investigació haurà d’estar supervisada sempre i en tot cas per part de la persona que ostenti la seva representació i guarda legal. Per tant, segons l’anterior, GESOP entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptives s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves per part de les persones que ostentin la seva representació, tutela i guarda legal, en el seu nom, eximint a GESOP de qualsevol responsabilitat al respecte.
 • Una mateixa persona només podrà contestar el qüestionari una única vegada. Per tant, en cap cas una mateixa persona podrà tenir més d’una participació en el sorteig. Qualsevol duplicitat serà controlada per GESOP, de forma que només s’admetrà una inscripció per participant, quedant anul·lades les addicionals que pugui fer un mateix participant.
 • GESOP s’encarregarà de portar a terme el sorteig dels premis esmentats seguint el següent procediment. Per a cada universitat, a cada qüestionari completat que inclogui el telèfon mòbil se li assignarà un número seqüencial d’ordre de participació en el sorteig, segons el moment en el qual es completi aquest qüestionari. El sorteig s’efectuarà per combinació aleatòria, triant-se informàticament per a cada universitat participant dotze (12) números que es numeraran per ordre d’extracció. Els tres (3) primers tindran la consideració de premiats i els nou (9) restants, la de reserves. El sorteig es portarà a terme un cop finalitzat el treball de camp de l’enquesta i, en tot cas, mai més tard del 31 de desembre de 2019.
 • Els agraciats amb un dels premis seran degudament informats per GESOP a través del telèfon mòbil facilitat en el qüestionari completat.
  • Aquests podran acceptar o renunciar al mateix, perdent els drets sobre el premi si renuncien al mateix.
  • En cas que no sigui possible el contacte amb l’agraciat en el termini de 48 hores a comptar des del moment de la primera comunicació, per qualsevol motiu o circumstància aliena a GESOP, aquest perdrà els drets sobre el premi.
  • En el supòsit que hi hagi error en les dades facilitades per part del premiat per qualsevol motiu o circumstància aliena a GESOP, de forma que no en sigui possible la identificació o el contacte amb aquest, GESOP quedarà exempt de qualsevol responsabilitat, i el premiat perdrà els drets sobre el premi.
  • Qualsevol incompliment dels requisits de participació en l’enquesta serà detectat i controlat per GESOP i comportarà l’automàtica anul·lació de la condició d’agraciat, perdent el dret al premi, per falta de compliment dels requisits necessaris i imprescindibles de participació.
 • En el cas que, per qualsevol d’aquestes circumstàncies, no s’arribin a assignar els tres (3) xecs regal entre els tres (3) premiats de cada universitat participant escollits en el sorteig descrit anteriorment, s’assignarà al primer dels reserves per ordre d’extracció i així successivament fins a arribar a esgotar tots els reserves. Si tot i així, no s’aconsegueix assignar el premi, aquest quedarà desert.
 • Complimentar el qüestionari online i facilitar el telèfon mòbil en el mateix comporta l’acceptació i consentiment de les presents bases.
Back To Top