skip to Main Content

Àrees de treball

Estudis d’opinió pública

 • Opinió dels ciutadans sobre temes d’actualitat
 • Baròmetres d’opinió / imatge d’organitzacions
 • Valoració de serveis públics
 • Imatge d’institucions públiques
 • Seguiment de les actuacions de l’Administració
 • Estudis adhoc dels principals temes de debat

Estudis polítics

 • Estudis de cultura política o Tracking
 • Estimacions electorals
 • Imatge de líders

Investigació sociològica

 • Comportament i actituds dels ciutadans
 • Integració i participació social
 • Problemàtica i expectatives socials
 • Disseny d’índexs i indicadors socials
 • Estudis de segments de població (joves, immigració, etc.)
 • Mobilitat i Transports

Estudis de demanda i valoració de serveis

 • Necessitats i demandes dels ciutadans
 • Estudis de satisfacció de serveis
 • Hàbits d’ús dels serveis / Perfils
 • Auditories de qualitat de serveis
 • Expectatives de futur
 • Experiències de client

Estudis de mitjans i xarxes socials

 • Notorietat i audiència de mitjans
 • Índex d’audiència
 • Tipologia de l’audiència
 • Mitjans de comunicació local
 • Test d’usabilitat web i Apps

Investigació de mercats

 • Hàbits socials i de mercat
 • Usos i actituds envers els productes / marques
 • Test de producte /marca
 • Detecció de noves necessitats / targets
 • Posttest
 • Estudis d’imatge i posicionament de marca
 • Experiències de client: qualitat esperada, percebuda i grau de recomanació
 • Estudis d’atracció i hàbits de consum comercials

Publicitat i comunicació

 • Pretest i posttest publicitari
 • Anàlisi d’impacte de la comunicació
 • Targets
 • Trackings publicitaris

Serveis

A continuació trobareu més informació sobre els nostres serveis:

L’Òmnibus de GESOP és un mètode de recollida d’informació on cada client pot incorporar les preguntes que li interessin en un qüestionari comú, amb una mostra representativa de Catalunya que comparteixen tots els participants.

Descarrega PDF

GESOP posa a disposició dels seus clients l’equip i la infraestructura del seu departament de camp per a la recollida d’informació de tot tipus entre els ciutadans, mitjançant les diverses metodologies d’investigació quantitativa existents.

Podem arribar a tots els col·lectius de ciutadans i formular-los preguntes de tot tipus. Conèixer al detall les característiques del vostre camp d’actuació o les opinions dels vostres clients permet una millor planificació i obtenir un millor rendiment dels recursos.

Descarrega PDF

Som experts en estudis de mobilitat. Estudiem els hàbits, les motivacions, el tipus d’usos, els perfils i les opinions dels col·lectius que es mouen pel territori. Parlem i debatem amb els usuaris del transport públic. Analitzem l’experiència del client.

Descarrega PDF

Les Guerrilles etnogràfiques o Abordatge Etnogràfic Espontani és un mètode de recerca que combina l’observació etnogràfica amb entrevistes semiestructurades. Es tracta d’un disseny híbrid i flexible el qual incorpora disciplines com l’etnografia, principis de disseny o fórmules participatives i creatives, a més de les metodologies qualitatives i quantitatives.

Descarrega PDF

La perspectiva qualitativa permet apropar-nos i comprendre amb profunditat els fenòmens socials des del punt de vista de les persones o col·lectius que hi estan implicats. Ens permet, també, analitzar qüestions subjectives com ara els sentiments, els afectes i els contextos per accedir a les qüestions més latents, als missatges implícits i aquells aspectes més interioritzats dels que costa tenir-ne consciència.

Descarrega PDF

Verifica’t és un servei de comprovació per a conèixer l’estat d’aquelles activitatsemplaçaments o localitzacions sobre les que es vulguin actuar i analitzar el grau d’acompliment de les normatives vigents. Permet actualitzar i dissenyar futures intervencions o processos de treball, així com corregir o redirigir línies d’actuació.

Descarrega PDF

Oferim un catàleg de serveis on es descomponen les diferents tasques que implica la recerca, per tal que les investigadores i els investigadors puguin triar aquells serveis que millor responen a les seves necessitats. Disposem del coneixement, l’experiència i les infraestructures necessàries per garantir la màxima qualitat en totes les fases de les investigacions que duem a terme, i en cadascuna de les tasques de la nostra feina.

Descarrega PDF

L’ISMU, Indicador de Satisfacció Municipal, és un instrument que GESOP posa a disposició dels ens locals per avaluar la satisfacció de la ciutadania respecte a la seva localitat, recollint tota la informació necessària amb metodologies multicanal per tal d’arribar a tothom. A més, aquesta eina possibilita comparar el teu municipi amb altres de la mateixa dimensió, així com facilitar el procés de presa de decisions gràcies a la informació recollida.ta.

Descarrega el PDF
Back To Top