skip to Main Content

Objectiu

Proporcionar als nostres clients informació acurada per optimitzar la seva planificació i obtenir uns millors rendiments dels seus recursos. Busquem la manera de tirar endavant els projectes que necessitin els nostres clients, ajustant-nos a les seves necessitats i possibilitats treballant de forma conjunta, proporcionant durant tot el procés d’investigació un servei de comunicació contínua.

mètode propi

Per aconseguir-ho, GESOP es caracteritza per tenir un mètode propi en tot el procés d’elaboració dels projectes:

1

Reunió inicial

A partir de les reunions de treball amb els nostres clients, els tècnics de GESOP escoltem les seves necessitats per tal de definir un projecte adequat als seus objectius.

2

Diagnosi de la situació

Recollim la informació existent i analitzem les fonts secundàries que ens permeten fer una primera aproximació a l’objecte d’estudi.

3

Disseny del projecte

Amb la informació recollida, a GESOP fem una proposta d’estudi. Definim uns objectius i unes variables d’estudi, dissenyem una metodologia de recollida d’informació i elaborem un pla de treball.

4

Recollida de la informació

Disposem de les infraestructues necessàries per arribar a tots els col·lectius a partir dels diferents mètodes d’obtenció d’informació existents. Garantim la màxima qualitat gràcies al nostre equip d’enquestadors/es experimentats/des i la supervisió i control de l’equip tècnic.

5

Tractament de les dades

Dissenyem la base de dades, i procedim a la seva depuració per garantir-ne la consistència. Personal amb experiència i sota la supervisió dels tècnics responsables s’encarreguen de la codificació de les preguntes de resposta oberta.

6

Explotació i anàlisi

A partir de les variables d’estudi predefinides, el nostre departament tècnic elabora un pla d’explotació estadística i l’anàlisi de les dades resultants.

7

Elaboració i presentació d’un informe de resultats

GESOP entrega a cada client un informe amb la presentació gràfica i l’explicació dels resultats obtinguts, i les principals conclusions i recomanacions que se’n deriven.

8

Visibilitat dels resultats

Us ajudem a donar visibilitat als resultats, amb eines de difusió innovadores.

Infraestructures

A les instal·lacions de GESOP hi podràs trobar:

Sales

  • Per a reunions
  • Conferències
  • Presentacions
  • Formació
  • Workshops
  • Etc.

Enquestes telefòniques

  • Sala amb 40 posicions pel desenvolupament d’enquestes telefòniques

Sala de qualitatius

  • Formada per una sala dedicada als grups de discussió (amb equip televisiu i d’enregistrament d’àudio i vídeo, amb la possibilitat d’emissió en streaming) i una sala de visualització/escolta amb el corresponent mirall confident o vidre laminat per mantenir l’anonimat.

Equip tecnològic

A més, disposem de diversos sistemes i equipaments tecnològics amb els quals dur a terme les diferents fases del procés d’investigació amb garantia de qualitat:

Un sistema integrat de realització d’entrevistes:

Canals de recollida de dades

Els quals es poden combinar dins d’un mateix projecte:

Entrevistes i enquestes on-line

Amb possibilitat d’efectuar-les amb diferents mètodes d’accés i amb una visualització adaptable al dispositiu des del qual es respon l’entrevista.

Entrevistes presencials

Amb la possibilitat de realitzar-les des de qualsevol ubicació externa a les nostres instal·lacions i mitjançant una àmplia gamma de dispositius (smartphones, tauletes i ordinadors) sincronitzats amb el nostre servidor de dades i amb capacitat d’enregistrament d’àudio.

Entrevistes telefòniques

Sistema de marcació automàtica, enregistrament d’àudio i tecnologia VOIP per a la gestió del trànsit telefònic.

Disseny del qüestionari

Concepció del qüestionari de forma flexible per a poder-se adaptar a les diferents metodologies de recollida de dades.

Seguiment a temps real

Oferim als nostres clients un accés online per poder fer un seguiment a temps real de l’evolució del treball de camp amb diferents possibilitats de consulta.

Supervisió

Mitjançant el monitoratge a temps real de les entrevistes telefòniques o bé escoltant la gravació de les entrevistes telefòniques i presencials.

Sistemes de geolocalització

Per a la ubicació de les zones analitzades i la posterior elaboració d’un mapa de rutes i indicadors.

Dispositius portàtils

Tecnologia mòbil d’última generació per dur a terme les tasques de treball de camp.

Sistemes d’àudio i vídeo

Sistemes de captació i enregistrament digital d’àudio i vídeo.

Wi-Fi

Xarxa sense fils disponible per als clients.

Metodologies d’investigació

A l’hora de dissenyar la metodologia de treball, disposem de les següents metodologies:

METODOLOGIES QUANTITATIVES

METODOLOGIES QUALITATIVES

En els estudis qualitatius la informació que ens dóna el context físic és igual d’important que la que ens proporcionen els entrevistats i / o observats. És per això que en el treball de camp dels estudis qualitatius, a més de registrar tot el que ens transmeten els informants, oferim també l’enregistrament de tot el que succeeix en l’entorn mitjançant diversos canals multimèdia d’enregistrament (vídeo, àudio i imatge).

El sistema online permet realitzar enquestes a través d’Internet. Es tracta en aquest cas d’una enquesta autoadministrada, és a dir, és el propi enquestat qui llegeix i escriu les respostes. El formulari s’ubica en una plataforma web a la qual els enquestats accedeixen a través d’un enllaç genèric o personalitzat.

A GESOP disposem d’un equip de professionals especialitzat en la gestió d’entrevistes per Internet que vetllen perquè el treball de camp es porti a terme garantint en tot moment la màxima qualitat.

A les entrevistes telefòniques el contacte entre entrevistador i entrevistat es realitza a través del telèfon. Es porten a terme assistides per ordinador, que en facilita la lectura per part dels entrevistadors, les tasques de control, i el posterior processament de les dades. El nostre sistema de recollida d’informació permet gravar l’àudio de les enquestes, la qual cosa facilita les tasques de supervisió i permet la màxima transparència de cara al client.

A les entrevistes personals, o cara a cara, els entrevistadors duen a terme el qüestionari en contacte directe amb l’entrevistat. Es porten a terme mitjançant tauletes o ordinadors, que en faciliten la lectura, automatitzant els salts d’unes preguntes a altres, i garanteixen una major qualitat en el posterior processament de les dades, a la vegada que permeten mostrar material de suport als entrevistats.

El Ciutadà Anònim o Mystery Shopper és una tècnica d’obtenció d’informació a partir de l’observació de persones o situacions en què els subjectes investigats no saben que estan sent estudiats. Observadors externs, aliens a l’organització d’estudi, actuen com a ciutadans ficticis amb l’objectiu d’avaluar la qualitat d’un servei d’una manera objectiva a partir d’uns indicadors preestablerts.

L’Òmnibus de GESOP és un mètode de recollida d’informació on cada client pot incorporar les preguntes que li interessin en un qüestionari comú, que s’administra a una mostra representativa de Catalunya (fins a 1.600 entrevistes) que comparteixen tots els clients.

Els comptatges manuals s’utilitzen per comptabilitzar el nombre de persones que fan ús d’un determinat servei, sovint com a complement dels comptatges automàtics. Aquesta tècnica de recollida d’informació és molt habitual per comptabilitzar vehicles, usuaris d’equipaments, serveis o espais públics d’una ciutat, etc.
GESOP disposa de l’equip i la infraestructura necessària per a la gestió de recollida d’informació mitjançant comptatges o aforaments.

GESOP disposa de l’equip i la infraestructura necessària per a dur a terme inspeccions i observacions de tota mena (censos d’empreses, d’edificis, de locals comercials, de terrasses, etc.).

També conegut amb el nom de focus group, es tracta d’una de les tècniques d’investigació qualitativa més utilitzades, tant en l’àmbit social i polític com en els estudis de mercat.

Aquesta tècnica consisteix en reunir un grup de persones d’un perfil prèviament establert en funció dels objectius de l’estudi. La reunió està dirigida per un tècnic especialista que actua de moderador i compleix la funció de guiar la reunió per no allunyar-se dels temes d’estudi, facilitar la paraula a tots els participants i, en general, crear un clima de confiança sense interferir en les opinions dels participants, per tal que aquests opinin de la manera més oberta i espontània possible. Aquestes reunions es duen a terme en sales condicionades a l’efecte per tal que els analistes puguin visualitzar la reunió a través d’un vidre/mirall. Les reunions es graven per a la posterior anàlisi de les reaccions, actituds i opinions expressades pel grup davant els temes plantejats.

L’entrevista en profunditat és una altra de les tècniques d’investigació qualitativa més utilitzades. Es tracta d’una o diverses trobades entre l’investigador i un informant per dur a terme una conversa estructurada a partir d’un guió prèviament establert en funció de l’objecte d’estudi. La intimitat i complicitat de la conversa és la característica principal d’aquest mètode, que fa que sigui especialment adequat per garantir la confidencialitat de la informació recollida.

La tècnica de l’observació participant consisteix en la immersió de l’investigador en la realitat quotidiana dels informants (o subjectes investigats), per tal de conèixer directament la informació compartint la seva experiència quotidiana.

Aquesta tècnica ens permet seguir els hàbits i vivències dels informants durant un temps determinat, el qual és adaptable en funció dels objectius de l’estudi. L’etnografia és molt útil per a estudis de tendències amb perfils innovadors, ja que permet el seguiment dels fenòmens així com un ràpid accés als informants.

L’abordatge etnogràfic espontani és un mètode de recerca que combina l’observació etnogràfica amb entrevistes semiestructurades. Es tracta d’un disseny híbrid i flexible que incorpora disciplines com l’etnografia, principis de disseny o fórmules participatives i creatives, a més de les metodologies qualitatives i quantitatives. Aquesta metodologia ens permet treballar amb flexibilitat i immediatesa l’entorn a estudiar amb participants abordats de manera espontània i tenint en compte el context físic com a element rellevant el qual també és investigat.

Back To Top