skip to Main Content

GESOP posa a disposició dels seus clients l’equip i la infraestructura del seu departament de camp per a la recollida d’informació de tot tipus entre els ciutadans, mitjançant les diverses metodologies d’investigació quantitativa existents.

Podem arribar a tots els col·lectius de ciutadans i formular-los preguntes de tot tipus. Conèixer al detall les característiques del vostre camp d’actuació o les opinions dels vostres clients permet una millor planificació i obtenir un millor rendiment dels recursos.

Què us ofereix?

Metodologia més adequada a cada objectiu

 • Entrevistes on-line (CAWI)
 • Entrevistes telefòniques (CATI)
 • Entrevistes personals amb suport informàtic (CAPI)
 • Observacions presencials
 • Ciutadà Anònim

Garantia de qualitat de feina

 • Equip de treball amb experiència.
 • Formació de l’equip.
 • Test del qüestionari.
 • Supervisió i control del treball de camp.
 • Depuració de la base de dades.
 • Codificació.

Últimes tecnologies

 • Combinació de diferents metodologies i posterior integració en un únic software
 • Seguiment a temps real

Transparència en les tasques

Equip humà experimentat

Resultats

Es lliurarà la base de dades amb les dades obtingudes. Si el client ho desitja també es procedirà a l’explotació estadística de la mateixa.

El treball de camp s’acompanya d’un informe amb totes les especificacions del seu desenvolupament: calendari, temps d’entrevista, persones involucrades o mapificació dels punts de mostreig, entre altres.

Back To Top