skip to Main Content

Oferim un catàleg de serveis on es descomponen les diferents tasques que implica la recerca, per tal que les investigadores i els investigadors puguin triar aquells serveis que millor responen a les seves necessitats. Disposem del coneixement, l’experiència i les infraestructures necessàries per garantir la màxima qualitat en totes les fases de les investigacions que duem a terme, i en cadascuna de les tasques de la nostra feina.

DISSENY

Projecte

 • Plantejament
 • Objectius
 • Perspectiva metodològica
 • Tècniques d’investigació
 • Població objecte

Mostra

 • Disseny mostral
 • Cerca de dades
 • Selecció del mètode de mostreig i mida de la mostra

Qüestionari

 • Formulació de les preguntes i disseny del qüestionari
 • Definició de durada i llenguatge
 • Precodificació

PREPARACIÓ DE MATERIAL

Cerca de contactes

 • Suport en el procés de recerca de dades de contacte de totes les persones que formin part de la mostra
 • Captació de participants

Programació del qüestionari

 • Ajudem a programar el qüestionari mitjançant el programari informàtic Gandia Qüest

TRACTAMENT DE DADES

Codificació i base de dades

 • Literals
 • Llibre de codis
 • Gravació de dades en suport informàtic per a la posterior creació de la base de dades

Depuració de base de dades

 • Revisió de la base de dades per assegurar-ne la consistència, el compliment de mostra i filtres, i confirmar que no s’han produït errors

SUPERVISIÓ

Supervisió del treball de camp

 • Mitjançant monitorització (també a temps real)
 • Retrucades per tal de verificar que s’ha dut a terme correctament el qüestionari

TREBALL DE CAMP

 • Equip experimentat
 • Formació
 • Pretest
 • Inspecció
 • Seguiment a temps real

Diversitat de metodologies

 • Multicanal
 • On-line
 • Presencial
 • Telefònic

SALA DE QUALITATIUS

 • Lloguer de l’espai
 • Captació de participants
 • Moderació de les reunions
 • Transcripció de les reunions
 • Resum de les reunions
 • Seguiment en streaming
 • Workshops
 • Moderació de la reunió final del projecte
 • Recull de les diverses visions i línies de treball o actuacions viables resultants

Tria i remena!

Escull els serveis que vulguis, amb independència del camp o fase a que pertanyi.

Back To Top