skip to Main Content

Som experts en estudis de mobilitat. Estudiem els hàbits, les motivacions, el tipus d’usos, els perfils i les opinions dels col·lectius que es mouen pel territori. Parlem i debatem amb els usuaris del transport públic. Analitzem l’experiència del client.

Què us ofereix?

Informació sobre els diversos indicadors referents a la mobilitat:

Hàbits i motivacions de mobilitat

Experiència client. Punts de dolor. Satisfacció

Aforaments

Canvis socials i mobilitat

Altres aspectes de la mobilitat com la salut i qualitat de vida, la seguretat vial o el medi ambient.

Els col·lectius objecte d’estudi poden ser varis:

Població general

Específic d’un col·lectiu concret:

gent gran, estudiants, ocupats homes vs. ocupats dones,…

Usuaris de transport públic

Usuaris de transport privat

Turistes, visitants...

Metodologia

Es dissenyarà una investi-gació ad hoc en funció dels objectius i interessos del client que inclourà la definició de les variables d’estudi i la definició del públic objectiu.

Guerrilles etnogràfiques

Focus grup

Entrevistes online, presencials, telefòniques

Observacions presencials

Garantia de qualitat

Per tal de garantir la màxima qualitat en totes les tasques desenvolupades:

Sessions de formació de l’equip amb el client.

Equip de treball amb experiència.

Pretest.

Línia directa entre el client i l’equip tècnic de GESOP

Supervisió

Els resultats

Com a resultat de les tasques encarregades lliurarem tota la documentació generada en la investigació.

El document de resultats, a més de l’anàlisi i la seva descripció gràfica i escrita, inclourà les principals conclusions i recomanacions.

Si l’estudi ho aconsella, s’acompanyarà de material multimèdia.

Back To Top