skip to Main Content

La perspectiva qualitativa permet apropar-nos i comprendre amb profunditat els fenòmens socials des del punt de vista de les persones o col·lectius que hi estan implicats. Ens permet, també, analitzar qüestions subjectives com ara els sentiments, els afectes i els contextos per accedir a les qüestions més latents, als missatges implícits i aquells aspectes més interioritzats dels que costa tenir-ne consciència.

Què us ofereix?

Explorar temàtiques i realitats socials desconegudes.

Recerca flexible en quant a disseny i durada, en funció dels condicionants de l’estudi.

Adaptació al context dels fenòmens a estudiar: context natural o ambients especialment dissenyats.

Estratègies de captació dels participants de forma “ad hoc” per a cada estudi.

Informació resultant de gran riquesa, que desemboca en un anàlisi de contingut rigorós i expert.

Multiplicitat dels perfils a investigar.

Tècniques de recollida de la informació

El disseny qualitatiu es determina en funció dels objectius i necessitats de la recerca i pot incloure diverses tècniques de recollida de la informació.

Les més emprades són les següent:

Reunions de grup o grups de discussió

Entrevistes en profunditat o semiestructurades

Abordatge etnogràfic espontani

Etnografies

Observació directa

Observació participant

Workshop

Anàlisi de documentació (o desk research)

Back To Top