skip to Main Content

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que és titular del lloc web WWW.GESOP.NET . D’acord amb l’exigència de l’artícle 10 de la citada Ley, GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, amb CIF B63647994 i domicili social a PROVENÇA 385-387 ENTLO 1ª 08025, BARCELONA, inscrita al Registri Mercantil, en el tom 36992, foli 86, fulla B294444 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: Gesop@gesop.net.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i  exempcions de responsabilitat

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web.

Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL amb CIF B63647994 i domicili social situat en PROVENÇA 385-387 ENTLO 1a 08025, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, GABINET D ESTUDIS SOCIALSI OPINIO PUBLICA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.
GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic GESOP@GESOP.NET .
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Política de privacitat de les xarxes socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Twitter, Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 • Dades de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL:
 • CIF: B63647994
 • DIRECCIÓ: PROVENÇA 385-387 ENTLO 1ª 08025, BARCELONA
 • DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: GESOP@GESOP.NET
 • DOMINI WEB: WWW.GESOP.NET

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.
GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Clàusules legals

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL amb CIF B63647994 i domicili social situat en PROVENÇA385-387 ENTLO 1a 08025, BARCELONA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

En compliment amb la normativa vigent, GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.
GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic GESOP@GESOP.NET

Així mateix i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.
 • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: GESOP@GESOP.NET

 • Nom i cognoms o Rao Social:
 • DNI o CIF:
 • Signatura de l’interessat:

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL amb CIF B63647994 i domicili social situat en PROVENÇA 385-387 ENTLO 1a 08025, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, GABINETD ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.
GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic GESOP@GESOP.NET

Així mateix i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.
 • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: GESOP@GESOP.NET .

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET D ESTUDISSOCIALS I OPINIO PUBLICA SL amb CIF B63647994 i domicili social situat en PROVENÇA 385-387 ENTLO 1a 08025, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, GABINET D ESTUDIS SOCIALSI OPINIO PUBLICA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.
GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET D ESTUDIS SOCIALS I OPINIOPUBLICA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic GESOP@GESOP.NET

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: GESOP@GESOP.NET .

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Back To Top