skip to Main Content

Anàlisi metodològica: complementarietat del telèfon i Internet

En les properes línies ens proposem compartir l’experiment metodològic realitzat per GESOP, en col·laboració amb NetQuest, amb l’objectiu d’avaluar la viabilitat d’utilitzar simultàniament més d’un mètode de recollida de la informació en estudis quantitatius de caràcter social i/o polític. En concret, hem volgut comprovar la viabilitat de combinar la metodologia on-line i la telefònica per a l’obtenció d’una única mostra representativa de la població, mantenint en tot moment la qualitat dels resultats obtinguts. […]

 

 

Des de fa temps, GESOP ve observant una dificultat creixent per contactar amb determinats segments de població a través del telèfon fix, com a conseqüència del lent però progressiu descens de la presència d’aquest dispositiu a les llars del nostre país. Aquesta tendència a la baixa del telèfon fix s’està produint a la vegada que creix de forma imparable l’ús d’Internet. Tot sembla indicar, a més, que ambdues tendències es donen a velocitats diferents segons l’edat dels individus. Així, molts joves es desprenen del fix quan s’independitzen, però pràcticament tots ells disposen d’accés a Internet i fan servir la xarxa amb freqüència. En canvi, entre els individus de més edat, es continua mantenint el telèfon fix a la llar, però l’ús d’Internet encara no és general, sobretot a partir dels 65 anys. De fet, entre els més grans, l’accés a la xarxa encara ve molt determinat per la capacitat econòmica i el nivell d’estudis dels individus.

 

 

Així, doncs, a partir de l’experiència adquirida al llarg dels anys per GESOP en la planificació i realització de treball de camp a través de diferents mètodes, hem formulat la hipòtesi que la combinació del telèfon i Internet per a la realització d’enquestes d’opinió permetria un accés més fàcil, més ràpid i igual o més representatiu que l’ús exclusiu d’un dels dos mètodes en solitari. Es tractaria, doncs, de realitzar enquestes per Internet per arribar als segments de població més joves, entre els quals el fix cada cop està menys generalitzat, i continuar utilitzant el telèfon per aquells segments de població de més edat, entre els quals la disponibilitat de fix a la llar encara és habitual. En definitiva, l’objectiu és apropar-nos a cada segment de població a través del mètode que ens garanteixi un millor accés al mateix.

 

L’experiment ha consistit, doncs, en la realització d’un mateix estudi per dues vies diferents, per acabar comparant els resultats de les dues mostres recollides: una totalment realitzada per telèfon i l’altra obtinguda en part per telèfon i en part per internet. Podeu veure el detall de l’anàlisi realitzada en aquest document, que explica la metodologia desenvolupada, així com el detall dels resultats obtinguts a cadascuna de les variables tant per una via com per l’altra.

 

La prova realitzada permet concloure que la combinació d’ambdues metodologies en estudis de caràcter polític o d’opinió és factible. Pràcticament no s’observen diferències significatives entre els resultats obtinguts a través d’una tècnica i de l’altra i les existents no són estrictament atribuïbles al mètode de recollida de la informació utilitzat. A més, s’ha aconseguit arribar de forma més eficaç i eficient als diferents segments de la població objecte d’estudi, fent servir en cada cas la metodologia que assegura un menor biaix en la mostra resultant. Evidentment, les conclusions d’aquesta primera prova s’han de confirmar en futures investigacions, però assenyalen la viabilitat d’anar introduint la metodologia online en l’àmbit dels estudis socials i d’opinió pública, mantenint el rigor i la qualitat dels resultats obtinguts.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top