Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Metodologies

Dissenyem els projectes aplicant la metodologia que més s’adequa a les necessitats i objectius de cada client.

Metodologies quantitatives


Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI)

A les entrevistes telefòniques el contacte entre entrevistador i entrevistat es realitza a través del telèfon, i s’assisteix amb un ordinador que en facilita la lectura per part dels entrevistadors, les tasques de control, i el posterior processament de les dades. El nostre sistema de recollida d’informació permet gravar l’àudio de les enquestes, la qual cosa facilita les tasques de supervisió i permet la màxima transparència de cara al client.

GESOP disposa de 40 posicions CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) per al desenvolupament d’enquestes telefòniques. Treballem amb un software que integra les diferents fases del treball de camp, i que permet seguir en tot moment el seu desenvolupament i fer les tasques de supervisió i control necessàries per garantir-ne la màxima qualitat. GESOP enregistra el 100% de les enquestes realitzades amb CATI.

Entrevistes on-line (CAWI)

El sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) permet realitzar enquestes a través d’Internet. Es tracta en aquest cas d’una enquesta autoadministrada, és a dir, és el propi enquestat qui llegeix i escriu les respostes. El formulari s’ubica en una plataforma web a la que els enquestats accedeixen a través d’un enllaç genèric o personalitzat.

A GESOP disposem d’un equip de professionals especialitzat en la gestió d’entrevistes per Internet que vetllen per a que el treball de camp es porti a terme garantint en tot moment la màxima qualitat.

Entrevista autoadministrada

Els objectius i les característiques d’alguns estudis fan que aquest mètode de recollida d’informació sigui el més adient. GESOP té experiència en la realització d’aquest tipus d’estudis, i disposa de l’equip i la infraestructura adients per dur-los a terme garantint la màxima qualitat.

L’Òmnibus

L’Òmnibus de GESOP és un mètode de recollida d’informació on cada client pot incorporar les preguntes que li interessin en un qüestionari comú, amb una mostra representativa de Catalunya (1.600 entrevistes) que comparteixen tots els participants.

Llegir més

Entrada de dades

A GESOP disposem de la infraestructura i l’equip necessari per realitzar totes les tasques que conformen el treball de camp, però també ens podem encarregar de dur a terme una o varies parts d’aquests procés.

Si disposeu ja de la informació recollida i necessiteu bolcar-la en una base de dades, GESOP disposa del software i l’equip necessari per dur a terme aquesta tasca ràpidament, amb precisió i amb els sistemes de control necessaris per garantir la qualitat de la informació. L’equip tècnic de GESOP revisa la base de dades per assegurar-ne la consistència.

Entrevista personal assistida per ordinador (CAPI)

A les entrevistes personals, o cara a cara, els entrevistadors duen a terme el qüestionari en contacte directe amb l’entrevistat. També les entrevistes personals s’assisteixen amb un ordinador portàtil o tablets PC (Computer Assisted Personal Interviewing), que en faciliten la lectura, automatitzant els salts d’unes preguntes a altres, i garanteixen una major qualitat en el posterior processament de les dades, a la vegada que permeten mostrar material de suport als entrevistats.

GESOP compta amb un equip habitual de més de 15 entrevistadors per a la realització d’enquestes presencials, que tenen una amplia experiència en el sector. A més, disposem de dispositius portàtils d’última generació per dur a terme les tasques de treball de camp. Aquests dispositius tenen instal•lada la solució informàtica amb la que treballem que ens permet integrar les diferents fases del treball de camp i fer-ne la supervisió i controls de qualitat.

Entrevista postal / encartaments

Les enquestes postals són un tipus de qüestionari autoadministrat, és a dir dissenyat per a que el propi enquestat llegeixi i ompli el qüestionari, que es fa arribar a l'entrevistat per correu postal per a que el retornin un cop completat.

GESOP disposa de l’equip i la infraestructura necessària per a la gestió d’enquestes en qualsevol format.

Ciutadà Anònim / Mystery Shoppers

El Ciutadà Anònim o Mystery Shopper és una tècnica d’obtenció d’informació a partir de l’observació de persones o situacions en què els subjectes investigats no saben que estan sent estudiats. Observadors externs, aliens a l’organització d’estudi, actuen com a ciutadans ficticis amb l’objectiu d’avaluar la qualitat d’un servei d’una manera objectiva a partir d’uns indicadors preestablerts.

Llegir més

Comptatges, aforaments

Els comptatges manuals s’utilitzen per comptabilitzar el nombre de persones que fan ús d’un determinat servei, sovint com a complement dels comptatges automàtics. Aquesta tècnica de recollida d’informació és molt habitual per comptabilitzar vehicles, usuaris d’equipaments, serveis o espais públics d’una ciutat, etc.

GESOP disposa de l’equip i la infraestructura necessària per a la gestió de recollida d’informació mitjançant comptatges o aforaments.

Observacions i inspeccions

GESOP disposa de l’equip i la infraestructura necessària per a dur a terme inspeccions i observacions de tot tipus (censos d’empreses, d’edificis, de locals comercials, de terrasses, etc.).

Metodologies qualitatives


Grups de discussió

També conegut amb el nom de focus group, es tracta d’una de les tècniques d’investigació qualitativa més utilitzada tant en l’àmbit social i polític com en els estudis de mercat.

Aquesta tècnica consisteix en reunir un grup de persones d’un perfil prèviament establert en funció dels objectius de l’estudi. La reunió està dirigida per un tècnic especialista que actua de moderador i compleix la funció de guiar la reunió per no allunyar-se dels temes d’estudi, facilitar la paraula a tots els participants i, en general, crear un clima de confiança sense interferir en les opinions dels participants, per tal que aquests opinin de la manera més oberta i espontània possible.

Aquestes reunions tenen una durada aproximada de dues hores, i es duen a terme en sales condicionades a l’efecte per tal que els analistes puguin visualitzar la reunió a través d’un vidre/mirall. Les reunions es graven per al posteriori anàlisi de les reaccions, actituds i opinions expressades pel grup davant els temes plantejats.

Entrevistes en profunditat

L’entrevista en profunditat és una altra de les tècniques d’investigació qualitativa més utilitzades. Es tracta d’una o vàries trobades entre l’investigador i un informant per dur a terme una conversa estructurada en base a un guió prèviament establert en funció de l’objecte d’estudi. La intimitat i complicitat de la conversa és la característica principal d’aquest mètode, que fa que sigui especialment adequat per garantir la confidencialitat de la informació recollida.

Observació participant

La tècnica de l’observació participant consisteix en la immersió de l’investigador en la realitat quotidiana dels informants (o subjectes investigats), per tal de conèixer directament la informació compartint la seva experiència quotidiana.